1. Úvodné ustanovenie

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť MOREX, spol. s r.o., so sídlom Nádražní 481, Morkovice - Slížany PSČ 768 33, IČO 48533157, DIČ CZ48533157, zapísaná v obchodnom registre vedenom Krajským súdom v Brne pod sp. zn. C 10975 (ďalej len "predávajúci"), a kupujúceho pre nákup v internetovom obchode pod adresou: www.morex.cz, www.pedig-prouti.cz.

1.2. V prípade, keď kupujúci je spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá pri nákupe tovaru od predávajúceho nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu svojho povolania, riadi sa kúpna zmluva týmito obchodnými podmienkami. Vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadi zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, a to predovšetkým jeho ustanoveniami upravujúcimi spotrebiteľskú zmluvu, a tiež zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

1.3. Ak kupujúci nie je spotrebiteľ, riadia sa kúpna zmluva týmito obchodnými podmienkami s výnimkou ustanovenia čl. 2.6, čl. 4, čl. 5.1.2, čl. 5.1.3, čl. 5.1.4 a čl. 6.7, pričom ustanovenia čl. 5.2 a čl. 5.3 sa uplatňuje na účely uplatnenia práv z vad primerane.

1.4. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa riadi obchodnými podmienkami účinnými v deň odoslania objednávky kupujúcim.

2. Uzatvorenie zmluvy 

2.1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu odovzdať tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu a náklady na jeho dodanie. Vlastnícke právo k predávanému tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

2.2. Kupujúci predkladá predávajúcemu objednávku na tovar na formulári vystavenom na stránkach internetového obchodu tak, že zašle vyplnený objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky www.morex.cz, www.pedig-pouti.cz. Doručená vyplnená objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa považuje za uzavretú potvrdením objednávky zo strany predávajúceho, a to zaslaním potvrdzovacieho e-mailu kupujúcemu najneskôr v lehote jedného týždňa od doručenia objednávky. Takto uzatvorenú kúpnu zmluvu je možné meniť či rušiť len dohodou oboch strán. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené prenosom dát.

2.3. Ponuka tovaru v internetovom obchode nie je v zmysle § 1732 Občianskeho zákonníka považovaná za návrh kúpnej zmluvy.

2.4. V prípade, že objednaný tovar predávajúci nemá na sklade, bude o tejto skutočnosti kupujúci bezodkladne vyrozumený; ak kupujúci neakceptuje oznámenú dobu dodania tovaru či nedôjde k dohode o dodanie alternatívneho tovaru, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že tovar predávajúci nemá na sklade a nie je ani schopný jeho dodanie zabezpečiť (o čom bude kupujúci taktiež vyrozumený), sú obe strany oprávnené od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak je pri tovare v internetovom obchode zobrazená zjavne chybná cena bez výslovného uvedenia, že sa jedná o mimoriadnu akciu či zľavu, k uzavretiu kúpnej zmluvy ani doručením potvrdení obdržaní objednávky nedôjde; kupujúci bude v takom prípade kontaktovaný a prípadný nákup daného tovaru s ním bude dohodnutý individuálne.

2.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci môže po dokončení objednávky a doručenie e-mailového potvrdenie obdržaní objednávky až do prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku), a to napr. Zaslaním e-mailu na adresu morex@post.cz. Pre toto odstúpenie môže kupujúci tiež využiť formulár predávajúceho pre odstúpenie od kúpnej zmluvy umiestnený na stiahnutie na stránkach internetového obchodu. V prípade, že už bola kupujúcim zaplatená kúpna cena za tovar, budú mu prijaté peňažné prostriedky bezodkladne vrátené. Pre prípad, že tovar už bol expedovaný, potom ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu čiastku zodpovedajúcu najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

2.7. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho jej prevzatím, a to aj vtedy, keď mu predávajúci umožní vec prevziať a kupujúci ju z dôvodov spočívajúcich na jeho strane neprevezme.

2.8. Informácie o ponúkanom tovare a materiáloch ako je váha, rozmer, skladová zásoba sú orientačné vzhľadom k prírodnému charakteru ponúkaného materiálu alebo ručnej výrobe tovaru. Nemožno ich považovať za záväzné.

2.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto sa nelíši od základnej sadzby.

3. Platba za tovar a spôsoby jeho dodania

Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny nájdete v odkaze: Doprava a platba

3.1. Kúpnej ceny sú vrátane DPH. DPH nebude účtované kupujúcim s platnou registráciou platiteľa dane z pridanej hodnoty so sídlom a miestom dodania v zahraničí, a to ako v krajinách EÚ aj mimo nich. Kupujúci musí predávajúcemu splnenie tejto podmienky preukázať, pričom miesto registrácie kupujúceho musí súhlasiť s údajom o registrácii uverejneným na webových stránkach systému VIES.

Kúpna cena je považovaná za uhradenú pripísaním celej čiastky podľa kúpnej zmluvy na účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho.

3.2. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená pri prevzatí, tak ju prosím - prevezmite s výhradou.
Ak nájdete poškodený tovar po rozbalení, tak odošlite fotografiu a súpis na e-mail morex@post.cz a to do 7 dní.

3.3. Objednávky vybavuje predávajúci zvyčajne do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky alebo od pripísania platby na účet predávajúceho. Obvyklá doba doručenia tovaru kupujúcemu na území Českej a Slovenskej republiky je nasledujúci pracovný deň od odovzdania zmluvnému prepravcovi. Nemožno ju považovať za záväznú. V prípade meškania zásielky možno podrobnejšie informácie získať u prepravcu na adrese: www.geis-group.cz/cs/sledovani-zasilky

3.4. Doba doručenia zásielky do iných destinácií je individuálna a podrobnejšie informácie možno získať u prepravcu na adrese: www.geis-group.cz

3.5. V prípade, že je vybavená reklamácia odoslaná prepravnou službou, je potrebné skontrolovať, či zásielka nejaví známky poškodenia, ak je zistené poškodenie jej obsahu až po rozbalení zásielky, odporúča sa kupujúcemu, aby si vo vlastnom záujme urobil fotodokumentáciu rozbalené zásielky a ponechal si obal zásielky vrátane jeho výplní. Ihneď po zistení poškodenia rozbaleného tovaru by mal kupujúci s dopravcom či doručujúci osobou spísať zápis o škode, a to v súlade s podmienkami doručujúcej subjektov najneskôr do 2 dní. O podrobnejšom postupe pri vybavení nahlásenie škody na zásielke doručujúcej službe sa reklamujúci môže informovať priamo u konkrétneho doručujúceho subjektu alebo tiež u predávajúceho.

3.6. Miestom osobného odberu je sklad predávajúceho na adrese Nádražní 481, Morkovice - Slížany, PSČ 768 33. Pri osobnom odbere tovaru, ak jeho cena nie je hradená hotovosti pri vyzdvihnutí, je kupujúci povinný vo výdajnom sklade predložiť doklad o úplnom zaplatení tovaru. Pri odbere tovaru inou osobou ako kupujúcim, je osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystaveným na meno a platný občiansky preukaz poverenej osoby.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu

4.1. Kupujúci je v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie možno predávajúcemu doručiť na adresu sídla alebo na e-mail morex@post.cz. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak v jej priebehu kupujúci odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Kupujúci môže pre odstúpenie od zmluvy využiť formulár umiestnený na stiahnutie na stránkach internetového obchodu predávajúcim. Kupujúci je v prípade pochybností povinný preukázať uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

4.2 V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, odošle tovar s kompletným príslušenstvom na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci zabalí tovar do obalu, ktorý vyhovuje preprave krehkého tovaru, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru po odstúpení od zmluvy nesie kupujúci, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

4.3. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu (vrátane zaplatenej ceny za balenie, platbu a prepravu tovaru, ktorú kupujúci zaplatil pri dodaní objednávky, nevzťahuje sa na náklady spojené s vrátením objednávky) do 14 dní od odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, akým ju predávajúci od kupujúceho prijal , najčastejšie bezhotovostne na účet uvedený v odstúpení od zmluvy. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu čiastku zodpovedajúcu najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.4. Za odstúpenie od zmluvy tiež považuje neprevzatia tovaru kupujúcim.

4.5. V prípade zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti, má predávajúci nárok na náhradu tejto škody v peniazoch. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený započítať svoj nárok na náhradu škody na nárok kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny po odstúpení - kupujúcemu je teda kúpna cena vrátená v hodnote ponížených o príslušnú čiastku.

4.6. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno mj. odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha skaze alebo ktoré bolo po dodaniu nenávratne zmiešané s iným tovarom, od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.Záručné a reklamačné podmienky

5.1. Úvodné ustanovenie

5.1.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal, má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, že sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa, že vec odpovedá kvalitou alebo prevedením dohovoreného vzorka alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy, že je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

5.1.2. Ak sa prejavia vada na veci v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

5.1.3. Predávajúci poskytuje na predávaný tovar záruku za akosť na dobu 24 mesiacov od prevzatia veci. V jednotlivých prípadoch môže predávajúci stanoviť dlhšiu záručnú dobu. V prípade predaja veci už použité sa záručná doba, resp. doba pre uplatnenie práv z chybného plnenia skracuje na polovicu podľa § 2168 občianskeho zákonníka. Predávajúci neposkytuje záručný a pozáručný servis.

5.1.4. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že bežná životnosť výrobku môže byť kratšia ako stanovená záručná doba, pričom opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním (vyčerpanie životnosti výrobku) nie je chybou, z ktorej by bol predávajúci zaviazaný. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu (kategória II. Akosť) sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Ak ide o veci použité, záruka sa nevzťahuje na vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim. Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady tovaru, ak to vyplýva z povahy veci. V uvedených prípadoch nemožno uplatniť práva z vád v zmysle § 2165 Občianskeho zákonníka a týchto podmienok.

5.1.5. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, ak kupujúci vadu sám spôsobil alebo spôsobila vadu vonkajšia udalosť. V týchto prípadoch ide najmä o vady vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania v rozpore s návodom na použitie alebo účelom, pre ktoré je tovar určený, v dôsledku nedostatočnej údržby apod.

5.2. Postup pri uplatnení reklamácie

5.2.1. Reklamáciu je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, kedy je vada tovaru zistená, najneskôr do konca reklamačný lehoty.

5.2.2. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu priamo u predávajúceho, a to v jeho prevádzkarni na adrese Nádražní 481, Morkovice - Slížany, PSČ 768 33. Za účelom dohodnutia najvhodnejšieho postupu pri uplatnení reklamácie, spôsob doručenia tovaru k reklamácii a pod. je možné kontaktovať predávajúceho na tel. 573 371 044 alebo e-mailu morex@post.cz

5.2.3. Podľa povahy reklamovaného tovaru je možno vo väčšine prípadov reklamáciu uplatniť korešpondenčne a tovar zaslať na reklamáciu prostredníctvom prepravnej služby. V takomto prípade kupujúci tovar zabalí do obalu tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu tovaru. Spoločne s reklamovaným tovarom kupujúci zašle predávajúcemu oznámenie o uplatnení reklamácie s popisom vytýkaných vád, požadovaným spôsobom vybavenia reklamácie a platnými kontaktnými údajmi. Prijatie tovaru na reklamáciu je kupujúcemu neodkladne potvrdené prostredníctvom e-mailu.

5.2.4. Pokiaľ kupujúci tovar reklamuje osobne, je s ním spísaný reklamačný protokol o uplatnení reklamácie, vytýkaných chybách a požadovanom spôsobe vybavenia reklamácie.

5.2.5. Pre vybavenie reklamácie je kupujúci vždy povinný preukázať, že tovar zakúpil u predávajúceho, a to najlepšie dokladom o nákupe, ktorý obdržal spolu s tovarom.

5.2.6. Tovar je nutné reklamovať v úplnom stave s kompletným príslušenstvom a kupujúci je povinný odovzdať tovar k reklamácii v čistom stave v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

5.3. Vybavenie reklamácie

5.3.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.3.2. Alternatívne môže kupujúci v prípade vady veci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať dodanie nové veci bez vád (výmenu veci), alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak je požiadavka na výmenu veci alebo jej súčasti vzhľadom k povahe vady neúmerná, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

5.3.3. Ak vznikne kupujúcemu nárok na výmenu veci alebo jej súčasti, avšak táto výmena nie je možná (predávajúci napr. už ďalšími kusmi tovaru nedisponuje), môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.3.4. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že predávajúci nemôže odstrániť vadu na veci, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.

5.3.5. V prípade odstrániteľné vady veci, ak kupujúci nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád, má kupujúci okrem práva na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5.3.6. Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanou za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

5.3.7. Pri tovare, ktorého hodnota je nižšia ako 100, - Kč, má kupujúci právo požadovať iba primeranú zľavu z kúpnej ceny.

5.3.8. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má v takom prípade okrem práva na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny taktiež právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5.3.9. Kupujúci je o vybavení reklamácie vyrozumený prostredníctvom emailu.

5.3.10. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne tovar po vybavení reklamácie do 30 dní odo dňa, keď bol o jej vybavení informovaný, bude mu predávajúcim účtované skladné vo výške 50, - Kč za každý začatý deň omeškania. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne tovar z vybavenej reklamácie ani do 6 mesiacov odo dňa, keď bol o jej vybavení informovaný, je predávajúci oprávnený tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

5.3.11. V prípade dôvodné (oprávnenej) reklamácie má kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré účelne vynaložil pri uplatnení práv z vád tovaru.

5.3.12. V prípade, že je vybavená reklamácia odoslaná prepravnou službou, je potrebné skontrolovať, či zásielka nejaví známky poškodenia, ak je zistené poškodenie jej obsahu až po rozbalení zásielky, odporúča sa kupujúcemu, aby si vo vlastnom záujme urobil fotodokumentáciu rozbalovanej zásielky a ponechal si obal zásielky vrátane jeho výplní. Ihneď po zistení poškodenia rozbaleného tovaru by mal kupujúci s dopravcom či doručujúcej osobou spísať zápis o škode, a to v súlade s podmienkami doručujúcej subjektov najneskôr do 2 dní. O podrobnejšom postupe pri vybavení nahlásenie škody na zásielke doručujúcej službe sa reklamujúci môže informovať priamo u konkrétneho doručujúceho subjektu alebo tiež u predávajúceho.

6.Reklamácia 

6.1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

6.2. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom, pričom na rozhodovanie sporov z kúpnej zmluvy, ako aj zo vzťahov, ktoré s touto zmluvou súvisí, je daná právomoc a príslušnosť súdov Českej republiky . Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

6.4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

6.5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Na požiadanie je kupujúcemu zaslaná, a to na jeho náklady. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v českom jazyku.

6.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Nádražní 481, Morkovice - Slížany, PSČ 768 33, e-mailová adresa morex@post.cz, telefón +420 573 371 044.

6.7. Prípadné spory medzi kupujúcim a predávajúcim možno mimosúdne riešiť napríklad prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie (www.coi.cz) či prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line vytvorené Európskou komisiou https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť na internetových stránkach týchto subjektov prostredníctvom uvedených odkazov. Predávajúci kupujúcemu odporúča, aby sa predtým, ako pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporov, obrátil sa vzniknutou situáciou na predávajúceho priamo, napríklad prostredníctvom e-mailovej adresy morex@post.cz.

Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz "

6.8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 8.6.2018