Ochrana osobných údajov

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "Nariadenie").

Identifikácia správcu:

MOREX, spol. s r.o., Nádražní 481, 768 33 Morkovice-Slížany, IČO: 48533157, DIČ: CZ48533157. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 10972.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Spracovávané budú tieto Vaše osobné údaje: meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Zákonný dôvod spracovanie osobných údajov:

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenie a spracovanie osobných údajov na základe Vami udeleného súhlasu správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť.

Udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (pozri. Bod "Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov"), avšak odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov (ako aj odvolanie súhlasu so zasielaním obchodných oznámení a / alebo s rozhodovaním založeným výhradne na automatizovanom spracovanie vrátane profilovanie) bude mať za následok zrušenie zasielanie informačných oznámení.

Účel spracovania osobných údajov:

Vaše osobné údaje budú spracúvať na účely:

 • plnenie zo zmluvy

 • ponuky nášho tovaru a služieb - zasielanie obchodných oznámení (vrátane oznámení založených na automatizovanom spracovaní osobných údajov vrátane profilovania).

Spôsob spracovania osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť spracovávané automatizovane i manuálne. V súvislosti so spracovaním osobných údajov pre účely vyššie uvedené môžete byť na základe Vami udeleného súhlasu v súlade s ustanovením čl. 22 ods. 2) Nariadenie predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania (profilovaním sa podľa ustanovenia článku 4 ods. 4) Nariadenie rozumie: "Spracovanie osobných údajov spočívajúca v ich použitia na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe, najmä k rozboru alebo odhadu aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosť, správanie, miesta, kde sa nachádza, alebo pohybu. ". Správca pri profilovanie používa osobné údaje na prispôsobenie webu a obchodných oznámení Vašim preferenciám a potrebám na základe Vašich predchádzajúcich aktivít na webe. Udelenie súhlasu s profilovaním je nevyhnutné pre začlenenie Vašich potrieb.

 

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov:

Príjemcovia Vašich osobných údajov budú osoby poskytujúce nástroje na cieľového oslovenie alebo zlepšenie kvality našich služieb.

Príjemcovia Vašich osobných údajov sú špecifikované v prílohe tohto dokumentu.

Vaše osobné údaje môžu byť správcom poskytnuté subjektom poskytujúci dostatočné záruky ochrany Vašich osobných údajov, ktoré správca poveril na základe písomnej zmluvy spracúvaním osobných údajov (tj. Spracovatelia). Spracovateľmi sú subjekty uvedené v prílohe k tomuto dokumentu.

 

Odovzdanie osobných údajov:

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny mimo Európskej únie alebo medzinárodnej organizácii.

 

Doba uloženia osobných údajov:

Vaše osobné údaje budú správcom uložené po dobu 60 mesiacov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov:

 

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov 

Máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na účely vyššie uvedené, ako aj právo odvolať udelený súhlas s profilovaním. Urobiť tak môžete podpísaným písomným oznámením zaslaným na poštovú adresu alebo kontaktné email správcu. Odvolaním ktoréhokoľvek Vášho súhlasu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo získať od správcu potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú správcom spracovávané. Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú, máte ďalej právo k ním získať prístup spolu s nasledujúcimi informáciami o:

 • účeloch spracovania;

 • kategóriách dotknutých osobných údajov;

 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;

 • plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériách použitých na vypracovanie tejto doby;

 • existenciu práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie ich spracovanie či práva vzniesť námietku proti tomuto spracovania;

 • práve podať sťažnosť u dozorného úradu;

 • všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov;

 • tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie, o použitom postupe, ako aj významu

 • a predpokladaných dôsledkoch takého spracovania.

 

Správca Vám poskytne kópiu spracúvaných osobných údajov. Za ďalšie kópie na žiadosť dotknutej osoby môže správca účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

 

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.

 

Právo na výmaz ("právo byť zabudnutý")

Máte právo, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa údaje podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

 • vzniesli ste námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 2) Nariadenie (pozri časť "Právo namietať");

 • osobné údaje boli spracované nezákonne;

 • osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje;

 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1. Nariadenie.

Právo na vymazanie nebude platiť, ak je daná výnimka podľa Nariadenia alebo zákona, najmä pretože spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na:

 • dodržanie právneho záväzku, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje;

 • pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracovanie 

Máte právo na to, aby správca obmedzil spracovanie osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 • popierate presnosť spracovávaných osobných údajov, spracovanie bude obmedzené na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť;

 • spracovanie nezákonné a Vy odmietnete vymazanie osobných údajov a požiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;

 • správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Ak bolo spracovanie obmedzené, môžu byť osobné údaje, s výnimkou ich uloženie, spracované iba s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu či obhajoby právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie či niektorého členského štátu.

 

Právo vzniesť námietku: 

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie.

 

Právo na prenosnosť údajov: 

Máte právo, aby správca postúpil Vaše osobné údaje spracovávané automatizovane na základe Vášho súhlasu inému správcovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky možné.

Ako môžete svoje práva uplatniť? 

Svoje práva plynúce zo spracovania osobných údajov môžete ako subjekt osobných údajov kedykoľvek uplatniť kontaktovaním správcu:

adresa pre doručovanie:

MOREX, spol. s r.o., Nádražní 481, 768 33 Morkovice-Slížany

adresa elektronickej pošty:

morex@post.cz

telefon: +420 573 371 043

web: www.morex.sk

Spôsob poskytovania informácií

Správca informácie poskytuje písomne v listinnej podobe. Kontaktujete Ak správca elektronicky na jeho emailovú adresu, budú Vám informácie poskytnuté elektronicky.

 

Právo podať sťažnosť 

Na postup správcu máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu v zmysle Nariadenia, tj. Hlavne na Úrade pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, adresa elektronickej pošty: posta@uoou.cz, web https://www.uoou.cz.

 

Platba on-line kartou

Užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko a prípadne sídlo, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne ďalšie Osobné údaje, ktoré používateľ poskytne v rámci Portálu. Pre urýchlenie platobných transakcií môžeme spracovávať osobné údaje v rozsahu meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa a dodacia adresa. Osobné údaje sú zdieľané s vydavateľom platobnej karty pre jednoduchšie hodnotenie rizika transakcie a urýchlenie nákupného procesu. Kompletné informácie o transakcii má iba vydavateľ platobnej karty. Osobné údaje sú uchovávané po dobu posúdení transakcie. Osobné údaje sú zdieľané pomocou platobnej brány prevádzkovanej spoločnosťou Global Payments s.r.o., ktorá je v tomto prípade spracovateľom osobných údajov. Spracovanie prebieha na základe oprávneného záujmu na spracovanie platobných transakcií